دست سرنوشت - چهارشنبه نهم دی 1388
نکات جالب و قابل توجه خاطره فاطمه.الف ( توسط همشهری عزیز X و Topway ) - چهارشنبه هجدهم آذر 1388
خاطرات " فاطمه . الف " - پنجشنبه دوازدهم آذر 1388
درباره خنج - چهارشنبه یازدهم آذر 1388